Så här lägger du en modul


Lägga till bilder i Joomla (Juni 2019).

Anonim

En modul av talet x eller dess absoluta värde kallas en struktur av formen | x |. I generell bemärkelse är en modul normen för ett element i ett flerdimensionellt vektorutrymme och betecknas med || x ||. Modulen av ett tal kan inte vara negativ, för samma antal tagna med motsatta tecken kommer modulen att vara densamma.

instruktion

1

Modulen av ett reellt eller komplext tal är avståndet från ursprunget till en given punkt, varför det inte kan vara negativt. Modulen definieras i intervallet (-?; +?), Och de värden som tas är i intervallet [0; +?).

2

Modulen av ett reellt tal är en kontinuerlig styckevis linjär funktion och beskrivs med användning av formeln som visas i figuren. Denna formel måste beaktas vid drift på moduler.

3

Aritmetiska operationer kan utföras på absoluta värden, och det är nödvändigt att ta hänsyn till modulernas egenskaper.
Summan av modulen för x och y är större än eller lika med modulen för summan av dessa tal, d.v.s.
| x | + | y ​​| ? | x + y |, detta förhållande kallas triangelen ojämlikhet.
Modulen av summan av talen x och y är större än eller lika med skillnaden i modulen för dessa tal, d.v.s.
| x + y | ? | x | - | y |.
Summan av modulen för x och y är större än eller lika med modulen för skillnaden mellan dessa tal, d.v.s.
| x | + | y ​​| ? | x - y |.
Dessutom gäller följande förhållande
| x ± y | ? || x | - | y ||.