Hur man hittar frekvensen av vågan


X 5.3 Relativ frekvens (Maj 2019).

Anonim

Vågens frekvens är en av dess viktigaste fysiska egenskaper. Vågfrekvensen är antalet totala oscillationer eller cykler av en våg per tidsenhet. Om tidsenheten är en sekund, mäts vågfrekvensen i Hertz (Hz).

Du behöver

  • våglängd, vågnummer, fashastighet, partikelenergi

instruktion

1

Låt L vara våglängden, V är dess fashastighet och T vara vågens oscillationsperiod. Därefter, per definition, L = VT = V / f, där f är vågens frekvens. Således uttrycks vågens frekvens genom våglängden och dess fashastighet med formeln: f = V / L.

2

Genom dessa värden kan vågens cirkulära frekvens uttryckas. Per definition uttrycks den cirkulära frekvensen i termer av frekvensen f med formeln w = 2 * pi * f. Då w = 2 * pi * V / L.

3

Du kan hitta frekvensen, vet vågnumret k = 2pi / L, invers av våglängden . Genom att ersätta värdet av L uttryckt genom denna formel i formeln för vågens frekvens erhåller vi: f = k * V / (2pi). Följaktligen är w = k * V.

4

Det är känt från kvantteori att frekvensen av någon elektromagnetisk strålning är proportionell mot energin hos dess fotoner. Vågor som är associerade med en mikropartikel och reflekterar sin kvanta natur kallas de Broglie vågor. Frekvensen för de Broglie- vågen är relaterad till sin energi genom Planckkonstanten: f = E / h, där h är Planckkonstanten.

  • Vågfrekvens