Vad är nukleoner


Massan per nukleon (Maj 2019).

Anonim

Nukleon är det vanliga namnet för en proton och en neutron, de partiklar som utgör atomkärnorna. De flesta av en atoms massa faller på nukleoner. Trots att protoner och neutroner skiljer sig åt i vissa egenskaper och beteende tenderar fysiker att betrakta dem som medlemmar av samma "familj".


Protoner och neutroner har nästan samma massa, skillnaden är inte mer än 1%. Krafterna som verkar mellan två protoner eller neutroner på samma avstånd är nästan lika. Den viktigaste skillnaden mellan en neutron och en proton är att den senare har en positiv elektrisk laddning. Neutron, till skillnad från proton, har ingen kostnad.
En substans grundpartikel är kärnan av väte, eftersom det är en proton. Detta faktum upprättades av E. Rutherford, han visade att massan av den positiva laddningen av en atom ligger i en mycket liten region i rymden. Massan av en proton är 1836 gånger massan av en elektron, och dess elektriska laddning är lika stor som laddningen av en elektron, men har motsatt tecken. Precis som en elektron har en proton en icke-noll spinning. Spin är en egenskap av rotationen av en partikel runt sin axel, som liknar den dagliga rotationen av jorden. Om en proton befinner sig i ett magnetfält roterar det som en vridlig under påverkan av tyngdkraften. Hastigheten för denna rörelse bestäms av det magnetiska ögonblicket. Dess riktning vid protonen sammanfaller med rotationsaxelns riktning.
Förekomsten av neutroner bevisades av assistent E. Rutherford J. Chadwick. I sin erfarenhet bestrålade Chadwick beryllium, som i sin tur blev en strålkälla. Denna strålning slog ut protoner från kollisioner med kärnor. Chadwick föreslog att strålning är en ström av partiklar med en massa som är lika med massan av en proton, utan att ha en elektrisk laddning och kallade dem neutroner.
I modern fysik finns en kvarkmodell som ger en uppfattning om strukturen hos nukleoner. Enligt den består nukleoner av tre typer kvarker - enklare partiklar. Om enligt denna teori protonladdningen betecknas med e, då kommer den att ha två kvarker med en laddning av + 2 / 3e och en kvark med en laddning på -1 / 3e och en neutron kommer att ha en kvark med en laddning av + 2 / 3e och två kvarkar med en laddning / 3e. Denna modell bekräftas helt övertygande i experiment på spridningen av högenergielektroner. Elektroner som interagerar med nukleoner avslöjade närvaron av en inre struktur.