Hur man bygger ett frekvensområde


Illustration över hur mycket mikrovågsstrålningen ökat (Maj 2019).

Anonim

Frekvensområde är en av de databehandlingsmetoder som används i matematisk statistik, som är engagerad i insamling, analys och bearbetning av data för vetenskapliga och praktiska ändamål.

instruktion

1

Statistiska data är resultatet av en undersökning av ett visst antal fenomen, föremål, tecken och massiva. För deras bearbetning med abstrakta matematiska modeller.

2

Matematisk statistik är uppdelad i beskrivande och analytisk, som även kallas teori om statistisk inferens. Beskrivande statistik inkluderar metoder för att beskriva data, sammanställa tabeller etc. Analytisk bearbetar dessa data, formulerar slutsatser. Det är också kopplat till sannolikhetsteorin.

3

Frekvensområde är ett diagram över sannolikhetstätheten för en slumpmässig variabel. Det representerar fördelningen av diskreta och kontinuerliga funktioner. Diagrammet för frekvensområdet är en trasig linje som förbinder de punkter som motsvarar de genomsnittliga värdena för intervallet för grupperingen (X-axeln) och frekvenserna A i intervallen (Y-axeln).

4

För att bygga ett frekvensområde, systematisera de primära uppgifterna om upplevelse (observation eller process), gruppera dem enligt önskat attribut, bestäm de intervaller som innehåller ett visst antal karakteristiska värden. Vanligtvis är de utvalda lika, vilket underlättar databehandling. Antalet och storleken på intervall bestäms i varje enskilt fall separat och tar hänsyn till experimentets mål (observation), mängden data sampling, variationen i objektfunktionen.

5

Skapa ett bord baserat på systematiska data. Bygg ett koordinatsystem på grafpapper. Markera på den horisontella axeln, abscissen, värdena på den varierande karaktäristiken, och på den vertikala axeln, ordinaten, frekvenserna för dess förändring. Ta data från den sammanställda tabellen.

6

Hitta korsningspunkterna för dessa värden. Anslut dem i serie med varandra. En polylin är en polygon av dina erfarenhetsfrekvenser (observation) och återspeglar förändringen i egenskapen hos ett objekt i ett givet intervall.

7

Denna metod att bearbeta matematisk statistikdata används i stor utsträckning inom sociologi, biologi, medicin, samt för analys och forskning inom många vetenskapsområden.